Loading...

Regulamin

 1. I.      Definicje, słowniczek pojęć
 2. II.    Cele Portalu i Akceptacja warunków
 3. III.   Produkty
 4. IV.  Prawa autorskie
 5. V.   Cennik kont -ULEPSZENIE 
 6. VI.  Formy płatności, instytucje płatnicze
 7. VII.    Konkursy
 8. VIII.  Odpowiedzialność
 9. IX.     Dane osobowe
 10. X.      Reklamacje
 11. XI.     Prawo odstąpienia
 12. XII.    Prawo właściwe
 13. XIII.   Zmiana Regulaminu

I. Definicje, słowniczek pojęć.

 1. Portal: zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet - to portal tematyczny będący własnością  WhyNot.Photo Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie i znajdujący się pod adresem www.whynot.photo. Kontakt: info@whynot.photo
 2. Administrator -  podmiot zarządzający i prowadzący Portal whynot.photo.
 3. Użytkownik portalu: każda osoba korzystająca z portalu bądź udostępnionych na portalu usług,
 4. Instytucje płatnicze: banki lub firmy z którymi portal podpisał umowę w celu zachowania prawidłowości i bezpieczeństwa transakcji.
 5. Konto: dostępne w Portalu dla Użytkownika po zarejestrowaniu i zalogowaniu (podaniu loginu i hasła) miejsce w Portalu, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, związanymi z udziałem w Portalu:
 6. Prace : fotografie, filmy, muzyka, obrazy, rysunki, wektory i inne prace intelektualne, w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 7. Ograniczenia w dostarczeniu towaru: ze względu na wagę plików mogą istnieć ograniczenia techniczne dostarczania niektórych prac w danej wielkości. Ograniczenia mogą dotyczyć miejsca wysyłki. W przypadku braku możliwości dostarczenia zamówionego towaru kupujący zostanie o tym poinformowany.
 8. Punkty : wewnętrzny system rozliczeń w Portalu. Punkty można otrzymać lub kupić. Wartość punktów: 1 punkt = 1zł netto. Punkty można wykorzystać w portalu na ulepszenie konta. Portal zastrzega sobie prawo do wprowadzenia i zmieniania zakresu aktywności użytkownika na portalu w celu naliczenia punktów i prowizji.
 9. Polecenie: proces, zmierzający do przystąpienia nowego użytkownika do portalu WhyNot.Photo za pomocą linku polecającego otrzymanego od innego Użytkownika.
 10. Link polecający: spersonalizowany unikalny kod użytkownika służący do zapraszania nowych użytkowników w formie linku.
 11. Program Partnerski: proces, w którym Użytkownik aktywnie zbiera i wydaje punkty, oraz otrzymuje prowizję.
 12. Linie poleceń: linie użytkowników z bezpośrednich i pośrednich poleceń, z których Użytkownik otrzyma punkty i prowizję.
 13. Linie Programu Partnerskiego: bezpośrednie i pośrednie linie użytkowników aktywnie zbierających i wydających punkty, z których Użytkownik danego konta otrzyma punkty i prowizje
 14. Ulepszenie konta :tj:zwiększenie ilości prezentowanych Prac, pojemności serwera, określenie wielkości prowizji za sprzedane prace, zwiększenie ilości linii: programu partnerskiego.
 15. UDZIAŁ w puli obrotów światowych: 1% (jeden procent) od wszystkich zakupów dokonanych na całym portalu podzielony na ilość osób z takim samym lub większym kontem:

a)     Użytkownik otrzymuje 1 UDZIAŁ Silver w puli obrotów światowych;

b)     Użytkownik otrzymuje 1 UDZIAŁ Gold w puli obrotów światowych;

c)     Użytkownik otrzymuje 1 UDZIAŁ Platinum w puli obrotów światowych;

d)     Użytkownik otrzymuje 1 UDZIAŁ za stanowisko Manager w puli obrotów światowych;

e)     Użytkownik otrzymuje 1 UDZIAŁ za stanowisko Director w puli obrotów światowych;

f)      Użytkownik otrzymuje 1 UDZIAŁ za stanowisko President w puli obrotów światowych.

 

 

 1. II.            Cele Portalu i Akceptacja warunków
 2. Celem Portalu jest zwiększenie potencjału finansowego twórców dając im narzędzia do sprzedaży, promocji i oceniania swoich Prac.  Program partnerski umożliwia otrzymywanie punktów za promocję portalu innym użytkownikom. Taka promocja przekłada się na dodatkowe prowizje dla Użytkowników.
 3. Portal działa w Polsce i poza jej granicami.
 4. Użytkownikami Portalu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w zakresie w jakim są uprawnione z tytułu autorskich praw majątkowych przez Autorów.
 5. Osoby fizyczne, które nie ukończyły lat 18, ale ukończyły lat 13 mogą stać się Użytkownikami Portalu w zakresie w jakim mogą zaciągać zobowiązania lub rozporządzać swoim prawem w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Portalu jest min. posiadanie przez Użytkownika autorskich praw majątkowych w świetle definicji tego posiadania przez Ustawę, do publikowanych na stronach Portalu Prac. Przeglądanie zawartości portalu jest bezpłatne i możliwe bez rejestracji po spełnieniu wymagań z ust. poniżej.
 7. Czynne korzystanie z portalu możliwe jest po darmowej rejestracji i zaakceptowaniu przez użytkownika regulaminu.
 8. Użytkownik w procesie rejestracji podaje swoje dane zgodne z prawdą.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Udostępnione dane użytkownika są chronione i zabezpieczone. zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Użytkownik w procesie rejestracji może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych i wiadomości od portalu.
 11. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta osobom trzecim.
 12. W trakcie korzystania z portalu na komputerze użytkownika instalowane są pliki cookies konieczne do prawidłowego realizowania pracy portalu.
 13. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu i zawartości prezentowanych treści.
 14. Portal chroniony jest prawem autorskim. Zabrania się wprowadzania do portalu szkodliwych oprogramowań i robotów.
 15. Zabrania się kopiowania, dystrybucji i prezentowania Prac zgromadzonych na portalu bez ich kupna lub zgody  właściciela portalu.
 16. Pozwala się na pobieranie i publikowanie np.: w portalach społecznościowych Prac oznaczonych digitalnym znakiem wodnym portalu bez konieczności ich kupna.
 17. Użytkownik bez zgody właściciela portalu nie może usuwać z Prac i utworów digitalnych znaków wodnych oraz informacji o prawach autorskich.

 

 1. III.           Produkty

Produkty to Prace Użytkowników sprzedawane na portalu w różnych formatach.

1. Pliki lub produkty z nadrukowanymi Pracami np:

2. Pliki w rozmiarze:

a) Małe  JPG 500x281 px

b) Średnie JPG 800x450 px

c) Duże JPG 900x506 px

d) Oryginalny rozmiar JPG

3. Duży nakład JPG

4. Zakup limitowanego nakładu do 20 nabywców.

5. Nadruk na produktach w dowolnym nakładzie.

6. Wielokrotne publikowanie w pracach multimedialnych.

7. Zakup na wyłączność.

8. Wydruki na produktach np.: koszulki, etui na telefon, poduszki, torby ekologiczne itp.

9. Ulepszenie konta.

IV. Prawa autorskie

 1. Użytkownicy mogą umieszczać na portalu Prace swojego autorstwa.
 2. Użytkownik przenosi na podmiot któremu przysługują prawa do Portalu, autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji: publikowanie i prezentowanie Prac na stronach Portalu umożliwiające dostęp innym osobom, publikowanie w pracach multimedialnych, utrwalania i zwielokrotniania Prac, bez ograniczenia co do ilości i wielkości nakładu, rozpowszechniania Prac w inny sposób.
 3. Użytkownik umieszczający Prace z osobami, które można by rozpoznać, musi posiadać ich pisemną zgodę na publikację i sprzedaż ich wizerunku. Dotyczy to również przedmiotów, na których publikacje wymagana jest zgoda.
 4. Portal umożliwia publikację i prezentowanie Prac użytkowników  oraz pośredniczy w sprzedaży praw do wykorzystywania ich w publikacjach i produktach innych użytkowników.
 5. Użytkownicy Portalu mogą oceniać i komentować Prace innych Użytkowników.
 6. Komentarze są widoczne dla innych użytkowników i mogą być usunięte przez właściciela portalu.

7. Użytkownik zgadza się na sprzedaż, publikację i rozpowszechnianie treści zawartych w Pracach.

8. Użytkownik zdaje sobie sprawę z konsekwencji prawnych i kosztów, jakie może ponieść:

a) wystawiając do sprzedaży „prace” innych osób;

b) publikując wizerunki osób bez ich zgody;

c) ukazując przedmioty, na których publikacje wymagana jest zgoda;

 1. Portal zakazuje działań, o których mowa w ust. 8, a  ewentualne roszczenia użytkownika w całości pokryje on sam.
 2. Zabrania się publikowania Prac oraz treści mogących naruszyć normy prawne, etyczne, moralne czy też religijne, w szczególności wulgarnych, obraźliwych, obrażających uczucia religijne, zawierające treści rasistowskie czy też pornograficzne.
 3. Portal zastrzega sobie prawo do nieopublikowania lub usunięcia Prac bez podania przyczyny.
 4. Użytkownik może brać udział w konkursach organizowanych przez portal na warunkach określonych każdorazowo w regulaminie konkursu.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za udostępnione Prace.
 6. W przypadku, gdy właściciel Portalu zostanie obciążony kosztami wynikającymi z przekroczenia uprawnień Użytkownika tj. poprzez zapłatę grzywny, odszkodowania bądź jakiejkolwiek innej kary w związku z roszczeniami osób trzecich, Użytkownik zobligowany jest do natychmiastowego zwrócenia równowartości tego odszkodowania, grzywny lub kary. Użytkownik jest również zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez właściciela Portalu w związku z ujawnieniem, przetworzeniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich.

V. CENNIK KONT - ULEPSZENIE 

Program partnerski umożliwia otrzymywanie punktów za polecenie Portalu innym osobom, które staną się użytkownikami portalu. Za jedno polecenie Użytkownik otrzyma 10 punktów. Za zdobyte punkty można ulepszyć swoje konto. 

Każde konto posiada następujące cechy:

a) może je utworzyć za zebrane punkty lub kupić.

b) ważność konta jest bezterminowa.

c) każde konto pozwala na pozyskanie punktów i prowizji z linii poleceń oraz linii programu partnerskiego.

d) istnieje możliwość rezygnacji, odsprzedania lub przekazania swojego konta innym użytkownikom.

W ramach portalu możliwe jest korzystanie z następujących rodzajów  kont :

1.Konto Gratis do 100 „prac”.
a) Umożliwia prezentowanie i sprzedawanie swoich 100 Prac;
b) Użytkownik rejestruje się do portalu bezpośrednio na stronie lub z wykorzystaniem linku polecającego;
c) Użytkownik otrzymuje konto Gratis i swój własny link polecający;
d) Użytkownik sam decyduje o cenie za jaką wystawia Prace;
e) Za sprzedaż swoich Prac Użytkownik otrzyma 25% ceny netto.

f) Za sprzedaż swoich Prac  w formie wydruku, Użytkownik otrzyma 2% ceny netto wydruku;

g) Użytkownikowi przysługują punkty z programu partnerskiego do 1 (pierwszej) linii.
- z 1 (pierwszej) linii poleceń  Użytkownik otrzyma 2% za sprzedaż produktów;

- z 1 (pierwszej) linii poleceń  Użytkownik otrzyma 5% za ulepszenie konta;

h) Użytkownik może brać udział w konkursach;
i) Użytkownik może zwiększyć pojemność konta punktami.

2. Konto Basic do 200 „prac” za 200 punktów lub 200 zł netto.
a) Umożliwia prezentowanie i sprzedawanie swoich 200 Prac;
b) Użytkownik rejestruje się do portalu bezpośrednio na stronie lub z wykorzystaniem linku polecającego;
c) Użytkownik otrzymuje Konto Basic i swój własny link polecający;
d) Użytkownik sam decyduje o cenie za jaką wystawia Prace;
e) Za sprzedaż swoich Prac Użytkownik otrzyma 30% ceny netto;

f) Za sprzedaż swoich Prac w formie wydruku, Użytkownik otrzyma 3% ceny netto wydruku;
g) Użytkownikowi przysługują punkty z programu partnerskiego do 2 (drugiej)  linii.
- Z 1 (pierwszej) linii poleceń 2% za sprzedaż produktów;

- Z 2 (drugiej) linii poleceń Użytkownik otrzyma 1% za sprzedaż produktów;

- Z 1 (pierwszej) linii poleceń Użytkownik otrzyma 10% za ulepszenie konta;

- Z 2 (pierwszej) linii poleceń Użytkownik otrzyma 1% za ulepszenie konta;

- Użytkownik może brać udział w konkursach;
- Użytkownik może zwiększyć pojemność konta punktami.

3. Konto Bronze do 300 Prac za 500 punktów lub 500 zł netto.
a) Umożliwia prezentowanie i sprzedawanie swoich 300 Prac;
b) Użytkownik rejestruje się do portalu bezpośrednio na stronie, lub z wykorzystaniem linku polecającego;
c) Użytkownik otrzymuje Konto Bronze i swój własny link polecający;
d) Użytkownik sam decyduje o cenie za jaką wystawia Prac;
e) Za sprzedaż swoich Prac Użytkownik otrzyma 35% ceny netto.

f) Za sprzedaż swoich Prac w formie wydruku, Użytkownik otrzyma 4% ceny netto wydruku;
g) Użytkownikowi przysługują punkty z programu partnerskiego do 3 (trzeciej) linii.
- Z 1 (pierwszej) linii poleceń Użytkownik otrzyma 2% za sprzedaż produktów;

- Z 2 (drugiej) linii poleceń Użytkownik otrzyma 1% za sprzedaż produktów;

- Z 3 (trzeciej) linii poleceń Użytkownik otrzyma 1% za sprzedaż produktów;

- Z 1 (pierwszej) linii poleceń Użytkownik otrzyma 15% za ulepszenie konta;

- Z 2 (drugiej) linii poleceń Użytkownik otrzyma 2% za ulepszenie konta;

- Z 3 (trzeciej) linii poleceń Użytkownik otrzyma 1% za ulepszenie konta;
h) Użytkownik może brać udział w konkursach;
i) Użytkownik może zwiększyć pojemność konta punktami;

4. Konto Silver do 400 „prac” za 1000 punktów lub 1000 zł netto.

- Użytkownik otrzymuje 1 UDZIAŁ Silver w puli obrotów światowych. 
a) Umożliwia prezentowanie i sprzedawanie swoich 400 Prac;
b) Użytkownik rejestruje się do portalu bezpośrednio na stronie lub z wykorzystaniem linku polecającego;
c) Użytkownik otrzymuje Konto Silver i swój własny link polecający;
d) Użytkownik sam decyduje o cenie za jaką wystawia Prac;
e) Za sprzedaż swoich „prac” Użytkownik otrzyma 40% ceny netto;

f) Za sprzedaż swoich Prac w formie wydruku, Użytkownik otrzyma 5% ceny netto wydruku;
g) Użytkownikowi przysługują punkty z programu partnerskiego do 4 (czwartej) linii.
- Z 1 (pierwszej) linii poleceń Użytkownik otrzyma 2% za sprzedaż produktów;

- Z 2 (drugiej) linii poleceń Użytkownik otrzyma 1% za sprzedaż produktów;

- Z 3 (trzeciej) linii poleceń Użytkownik otrzyma 1% za sprzedaż produktów;

- Z 4 (czwartej) linii poleceń Użytkownik otrzyma 1% za sprzedaż produktów;

- Z 1 (pierwszej) linii poleceń Użytkownik otrzyma 20% za ulepszenie konta;

- Z 2 (drugiej) linii poleceń Użytkownik otrzyma 3% za ulepszenie konta;

- Z 3 (trzeciej) linii poleceń Użytkownik otrzyma 2% za ulepszenie konta;

- Z 4 (czwartej) linii poleceń Użytkownik otrzyma 1% za ulepszenie konta;
h) Użytkownik może brać udział w konkursach;
i) Użytkownik może zwiększyć pojemność konta punktami.

5.Konto Gold do 500 Prac za 2000 punktów lub 2000 zł netto.

- Użytkownik otrzymuje 1 UDZIAŁ Silver w puli obrotów światowych;

- Użytkownik otrzymuje 1 UDZIAŁ Gold w puli obrotów światowych.;
a) Umożliwia prezentowanie i sprzedawanie swoich 500 Prac;
b) Użytkownik rejestruje się do portalu bezpośrednio na stronie, lub z wykorzystaniem linku polecającego;
c) Użytkownik otrzymuje Konto Gold i swój własny link polecający:
d) Użytkownik sam decyduje o cenie za jaką wystawia Prac;
e) Za sprzedaż swoich „prac” Użytkownik otrzyma 45% ceny netto;

f) Za sprzedaż swoich Prac w formie wydruku, Użytkownik otrzyma 6% ceny netto wydruku;
g) Użytkownikowi przysługują punkty z programu partnerskiego do 4 (czwartej) linii.
- Z 1 (pierwszej)  linii poleceń Użytkownik otrzyma 2% za sprzedaż produktów;

- Z 2 (drugiej) linii poleceń Użytkownik otrzyma 1% za sprzedaż produktów;

- Z 3 (trzeciej) linii poleceń Użytkownik otrzyma 1% za sprzedaż produktów;

- Z 4 (czwartej) linii poleceń Użytkownik otrzyma 1% za sprzedaż produktów;

- Z 1 (pierwszej) linii poleceń Użytkownik otrzyma 25% za ulepszenie konta;

- Z 2 (drugiej) linii poleceń Użytkownik otrzyma 4% za ulepszenie konta;

- Z 3 (trzeciej) linii poleceń Użytkownik otrzyma 3% za ulepszenie konta;

- Z 4 (czwartej) linii poleceń Użytkownik otrzyma 2% za ulepszenie konta;
h) Użytkownik może brać udział w konkursach;
i) Użytkownik może zwiększyć pojemność konta punktami.

6. Konto Platinum do 1000 „prac” za 4000 punktów lub 4000 zł netto

- Użytkownik otrzymuje 1 UDZIAŁ Silver w puli obrotów światowych;

- Użytkownik otrzymuje 1 UDZIAŁ Gold w puli obrotów światowych;

- Użytkownik otrzymuje 1 UDZIAŁ Platinum w puli obrotów światowych;

a) Umożliwia prezentowanie i sprzedawanie swoich 1000 Prac;
b) Użytkownik rejestruje się do portalu bezpośrednio na stronie lub z wykorzystaniem linku polecającego;
c) Użytkownik otrzymuje Konto Gold i swój własny link polecający;
d) Użytkownik sam decyduje o cenie za jaką wystawia Prac;
e) Za sprzedaż swoich Prac Użytkownik otrzyma 50% ceny netto;

f) Za sprzedaż swoich Prac w formie wydruku, Użytkownik otrzyma 7% ceny netto wydruku;
g) Użytkownikowi przysługują punkty z programu partnerskiego do 5 (piątej) linii.
- Z 1 (pierwszej) linii poleceń Użytkownik otrzyma 2% za sprzedaż produktów;

- Z 2 (drugiej) linii poleceń Użytkownik otrzyma 1% za sprzedaż produktów;

- Z 3 (trzeciej) linii poleceń Użytkownik otrzyma 1% za sprzedaż produktów;

- Z 4 (czwartej) linii poleceń Użytkownik otrzyma 1% za sprzedaż produktów;

- Z 5 (piątej) linii poleceń Użytkownik otrzyma 1% za sprzedaż produktów;

- Z 1 (pierwszej) linii poleceń Użytkownik otrzyma 30% za ulepszenie konta;

- Z 2 (drugiej) linii poleceń Użytkownik otrzyma 4% za ulepszenie konta;

- Z 3 (trzeciej) linii poleceń Użytkownik otrzyma 3% za ulepszenie konta;

 - Z 4 (czwartej) linii poleceń Użytkownik otrzyma 2% za ulepszenie konta;

 - Z 5 (piątej) linii poleceń Użytkownik otrzyma 1% za ulepszenie konta;

h) Użytkownik może brać udział w konkursach;
i) Użytkownik może zwiększyć pojemność konta punktami. 

VI. Metody płatności, instytucje płatnicze.

1.Wszelkie płatności na rzecz właściciela portalu będą regulowane na konto bankowe w Bank Zachodni WBK S.A. nr BIC: PL 49 1090 2806 0000 0001 3496 3066  kod SWIFT banku WBKPPLPP bądź kartą kredytową lub e-przelewem za pośrednictwem Dotpay S.A.

2. Właściciel Portalu będzie regulował zobowiązania każdorazowo w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, na konto bankowe wskazane przez odbiorcę należności, chyba, że Strony ustalą inny termin płatności.

3. Wypłata należności na rzecz Użytkownika nastąpi, gdy Użytkownik będzie posiadał na swoim koncie 100 zł.

VII. Konkursy

1. Konkursy organizowane przez portal będą przeprowadzone w oparciu o regulaminy przygotowane dla każdego konkursu.

VIII. Odpowiedzialność

WhyNot.Photo Sp. z o.o. :

1. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty wynikające z przerw w funkcjonowaniu portalu.

2. Nie gwarantuje ciągłej dostępności prezentowanych treści na portalu.

3. Nie ponosi odpowiedzialności za skutki usunięcia Prac z portalu. Autor Prac musi posiadać własną kopię „na swoich lub innych serwerach. Zapisanie Prac na serwerach portalu  whynot.photo nie gwarantuje jej ciągłej dostępności. Portal zastrzega sobie prawo do jej usunięcia,  może to skutkować trwałą utrata zapisanej Pracy. Portal nie ponosi odpowiedzialności za skutki takiego usunięcia.

4. Nie gwarantuje zysków z korzystania z portalu.

IX. Dane Osobowe

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Portal gromadzi i przetwarza.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015, 2135 z późn. zm.).
 3. W celu zapewnienia prywatności Użytkowników Portal nie udostępnia danych osobowych Użytkownika innym Użytkownikom.
 4. W każdym momencie Użytkownik może żądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Portal swoich danych osobowych przetwarzanych w Portalu.

 

X. Reklamacje

1. Wszelkiego rodzaju problemy w funkcjonowaniu Portalu, w szczególności dotyczące braku dostępu do niego, a także dotyczące uwag w jego funkcjonowaniu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Spółki lub za pomocą formularza „Napisz do nas” umieszczonego pod linkiem https://whynot.photo/contacts/.

2. Portal zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpoznania reklamacji wynikającej z nieznajomości Regulaminu lub przepisów prawa.

3. Reklamacji nie podlega zablokowanie konta przez Portal powstałe z wyłącznej winy Użytkownika.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia.

XI.  Prawo odstąpienia

1. Każdemu kto dokona zakupu przysługuje 14 dniowy termin na odstąpienie od umowy, które należy wykonać w terminie 14 dni od dokonania zakupu.

2. Odstąpienie od zakupu zamówionych spersonalizowanych produktów jest możliwe w momencie, kiedy nie zostały jeszcze wykonane.

3. Odstąpienie należy  przesłać odstąpienie na adres wystarczy informacja na e-mail: info@whynot.photo 

4. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do Produktów oraz Prac wykonywanych wg. specyfikacji Użytkownika tzn: zakupionych treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Mowa tu o kupnie i udostępnieniu kupującemu Prac wystawionych w serwisie przez ich autorów. Pobranie takich Prac bez zabezpieczeń cyfrowych znaków wodnych następuje za wyraźną zgodą kupującego konsumenta. Po wybraniu danej Pracy do swojego koszyka zakupowego i jej opłaceniu. Rozumie się przez to że świadczenie takie rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta, który potwierdza że został poinformowany przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy kupna.

5. Zakupione produkty wykonane na zamówienie klienta wykonane według specyfikacji konsumenta i służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Na serwisie są to specjalnie spersonalizowane produkty z nadrukiem wybranego przez klienta zdjęcia naniesionego na wybrany przez klienta przedmiot. Wyjątek klient zrezygnuje z zakupu przed wyprodukowaniem zamówionych produktów.

XII. Prawo właściwe

1. Regulamin Portalu został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Wszelkie spory powstałe między Portalem a Użytkownikiem rozstrzygane będą w oparciu o postanowienia regulaminu, a w kwestiach nieuregulowanych znajdą zastosowanie przepisy prawa polskiego.

XIII. Zmiana Regulaminu

 1. Zmiana Regulaminu Regulamin może ulec zmianie. O  treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie głównej Portalu  informacji o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 2. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie właściciela portalu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień regulaminu na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu, pozostałe postanowienia regulaminu pozostają w mocy.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej Portalu.