Loading...

Co publikować ? Porady...

 

Co publikować?

WhyNot.Photo to portal przeznaczony do publikacji tylko własnych autorskich prac.

1. Prace które są Twoje.

2. Prace które są na sprzedaż. Użytkownik sam ustala i zmienia cenę, a prowizja zależy od rodzaju konta jakie posiada.

3. Prace zgodne z prawem.

4. Osoby które wyraziły zgodę na publikowanie i sprzedaż swojego wizerunku.

5. Budynki i przedmioty na których publikację i sprzedaż wizerunku masz zgodę.

6. Swoje najlepsze prace. Takie które chcesz pokazać innym. Prace które mogą wygrać konkurs. Pracę które ktoś chętnie kupi.   

7. Zaprezentuj się z jak najlepszej strony. Pochwal się swoim talentem i osiągnięciami.

8. Komentuj i oceniaj prace innych użytkowników.

9. Bierz udział w konkursach.

10. Wykorzystaj to że częste publikowanie nawet jednej pracy pozycjonuje Ciebie na pierwszej stronie.

11. Dodawaj do pracy tytuł i opis. Możliwe to jest dopiero po zapisaniu zdjęcia z pozycji edytuj.  Brak tytułu administrator traktuje jak błąd i czasm samodzielnie dodaje. Popraw taki dodany przez administratora tytuł na własny za pomocą edycji zdjęcia.

12. Za pomocą umieszczonej w edycji  google map możesz podać lokalizację gdzie wykonano zdjęcie. 

 

Czego nie publikować?

Pod żadnym pozorem nie publikuj prac których nie jesteś autorem. Obowiązauje absolutny zakaz takich publikacji. 

1. Prac które nie są Twoje. Prac które pobrałeś z internetu. 

2. Prac które nie są na sprzedaż.

3. Prac zakazanych przez prawo.

4. Osób które nie wyraziły zgody na publikowanie i sprzedaż swojego wizerunku.

5. Budynki i przedmioty na których publikację i sprzedaż wizerunku nie masz zgody.

6. Prac słabej jakości, mało wartościowych, które zajmą twoją powierzchnię konta i nie przyniosą Tobie korzyści.  

7. Zdjęć w złym położeniu. Można je obrócić korzystając na przykład z programu paint.net www.dotpdn.com/downloads/pdn.html

Angielski 

English

What to publish?

WhyNot.Photo is a website intended for publishing only own works.

1. Works that are yours.

2. Works that are for sale. The user sets and changes the price himself, and the commission depends on the type of account he has.

3. Comply with the law.

4. People who agreed to publish and sell their image.

5. Buildings and objects on which you have permission to publish and sell the image.

6. Your best work. The kind you want to show to others. Works that can win the competition. A job that someone will buy.

7. Present yourself with the best side. Show off your talent and achievements.

8. Comment and evaluate the work of other users.

9. Take part in competitions.

10. Take advantage of the fact that frequent publishing even one job positions you on the first page.

11. Add a title and description to the work. It is possible only after saving the photo from the edit item. No title administrator treats as error and adds time by itself. Correct the title added by the administrator on your own by editing the photo.

12. With the help of Google map inserted in the edition, you can enter the location where the photo was taken.

 

What not to publish?

Under no circumstances do you publish works that you are not an author. There is an absolute ban on such publications.

1. Work that is not yours. The work you have downloaded from the internet.

2. Works that are not for sale.

3. Work prohibited by law.

4. People who did not consent to the publication and sale of their image.

5. Buildings and objects on which the publication and sale of the image do not have permission.

6. Poor-quality, low-value jobs that will occupy your account area and will not bring you benefits.

7. Pictures in the wrong position. You can rotate them using, for example, paint.net www.dotpdn.com/downloads/pdn.html