Loading...

Polityka Prywatności

Polityka Ochrony Prywatności Serwisu whynot.photo obowiązująca od dnia 01-09-2017

 1. Administratorem danych udostępnionych w Serwisie pod adresem http://whynot.photo jest WhyNot.Photo Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Ceglanej 8, 73-110 Stargard. Dane przekazywane administratorowi są chronione i zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób w przestrzeni serwerowej pod adresem http://whynot.photo
 2. Dane Użytkowników Serwisu wykorzystywane i przetwarzane są przez administratora jedynie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zmianami) przez Serwis pod adresemhttp://whynot.photo
 3. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz pośrednika płatności - firmie DotPay S.A. z siedzibą przy ul. Wielickiej 72, kod pocztowy: 30-552, KRS: 0000296790, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
 4. Dane osobowe przekazane administratorowi nie będą bez zgody ich właściciela nigdy udostępniane podmiotom trzecim w jakiejkolwiek formie i treści, a każdemu udostępniającemu dane przysługuje prawo wglądu we własne dane, uzupełnianie ich, poprawianie, aktualizacja oraz usuwanie.
 5. Dane przetwarzane na zasadach wynikających z zasad połączeń realizowanych drogą elektroniczną (do których zaliczyć można adres IP) wykorzystywane są do zbierania danych statystycznych i informacji demograficznych. Podobnie cookies, które co do zasady używane są do identyfikacji jako forma dodatkowej autoryzacji korzystających z Serwisu pod adresem http://whynot.photo
 6. Użytkownicy Serwisu podają swoje dane typu imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, miejsce zamieszkania i inne, które administrator przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności. Część danych jest obowiązkowa wynikająca z konieczności wystawienia faktur i opłacania podatków. Część danych jest fakultatywna i umieszczana jest na życzenie użytkownika.
 7. Administrator przetwarzając dane w zakresie ukształtowania wzajemnych realizacji biznesowych, zmiany tych relacji oraz prawidłowej realizacji świadczonych usług drogą elektroniczną może po uzgodnieniu z Użytkownikiem rozszerzyć ich zakres o dodatkowe dane. Niezależnie od powyższego administrator Serwisu zastrzega sobie prawo wysyłania do Użytkowników Serwisu pod adresem http://whynot.photopoczty elektronicznej z powiadomieniami oraz linkami odsyłającymi.
 8. Linki odsyłające o charakterze komercyjnym będą wysyłane jeżeli Użytkownik wyrazi na to dodatkową zgodę zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Zgodę w powyższym zakresie Użytkownik Serwisu może cofnąć w każdym momencie bez podawania przyczyny.
 9. Zapisywane są dane cyfrowe zawarte w utworach np: gdy użytkownik doda informacje oparte o lokalizację Google Maps informacje te są zbierane. Na ich podstawie można zidentyfikować miejsce wykonania pracy, utworu.
 10. Dane są gromadzone i przetwarzane w celu lepszego funkcjonowania serwisu. Identyfikacji i automatyzacji procesów informatycznych. Naliczania punktów i wypłat.  Identyfikacji zamieszczonych utworów. Ochronienia praw autorskich. Ochronienia praw do wizerunku.  
 11. Dane Użytkowników Serwisu są przechowywane z użyciem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024 ze zmianami), a także zaleceniami GIODO.
 12. Użytkownik Serwisu ma obowiązek aktualizować podane administratorowi dane w przypadku ich zmiany.
 13. Akceptując Politykę Ochrony Prywatności, każdy użytkownik z racji charakteru Serwisu http://whynot.photo akceptuje fakt, że udziela administratorowi serwisu prawa do wykorzystywania materiałów prezentowanych przez niego w Serwisie, ich upublicznianie, zapis, wykorzystywanie dla celów komercyjnych pośrednio lub bezpośrednio związanych z funkcjami udostępnianymi przez Serwis http://whynot.photo
 14. Udostępnione administratorowi dane są także wykorzystywane do dokonywania biznesowych rozliczeń z Użytkownikami Serwisu.
 15. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie Serwisu http://whynot.photo oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.
 16. W przypadku zaległości finansowych administrator przetwarza dane niezbędne do egzekwowania należności względem Użytkowników Serwisu także po zakończeniu trwania wiążącej umowy z Użytkownikiem Serwisu w stopniu i zakresie niezbędnym dla tego celu.