Loading...

Konkursy

Konkurs "Pies i Kot w obiektywie" Nominuj swoich liderów. Wygraj pasywne dochody.  The competition "Dog and Cat in the lens" Nominate your leaders. (16)
Konkurs "Pies i Kot w obiektywie" Nominuj swoich liderów. Wygraj pasywne dochody. The competition "Dog and Cat in the lens" Nominate your leaders. (16)

Konkurs "Pies i Kot w obiektywie" Każdy może nominować zdjęcie do konkursu. W tym celu wystarczy kupić takie zdjęcie za minimum 2zł netto w okresie trwania konkursu. Zapraszamy 1. Cel konkursu a) Celem konkursu jest zaprezentowanie najchętniej fotografowanych zwierząt. Prace te pozostają własnością autora i przeznaczone są na sprzedaż w portalu zgodnie z regulaminem. 2. Wymagania w konkursie mogą brać udział prace: a) Tylko zgodne z regulaminem portalu. https://whynot.photo/pages/regulamin.html b) Publikowane na portalu w formie cyfrowej. c) Wykonane dowolną techniką i sfotografowane. d) Zrobione na dowolnym sprzęcie. e) Wykonane w plenerze i w pomieszczeniach. f) Ze scenografią lub bez. 3.Zgłoszenie zdjęcia do konkursu. a) Opublikowanie pracy na portalu. b) Wymóg minimum 1 sprzedaż pracy w okresie konkursu za minimum 2zł netto. Pobierając (kupując) plik zgłaszanego zdjęcia. c) Zdjęcie może zgłosić do konkursu dowolna osoba kupując je za minimum 2zł. 4. Głosowanie a) W formie pobrań. b) W formie lików. c) Zachęcaj swoich znajomych do codziennego głosowania. 5. Wygrana suma lików 2 kryteria: a) 1 kryterium: Wygrywa zdjęcie z największą ilością lików. b) 2 kryterium: Wygrywa zdjęcie z największą wartością pobrań ( 1zł netto = 5 lików ) 6. Sposób głosowania. a) Można oddać dziennie jeden "Like" na każde zdjęcie z jednego komputera. b) Można dziennie wielokrotnie pobierać zdjęcie z dowolną ceną ustaloną przez użytkownika dodając mu za każdą 1zł netto 5 lików. Każde takie głosowanie wspiera finansowo twórcę zgodnie z programem partnerskim punkt dotyczący wynagrodzeń. 7. Czas konkursu i czas zgłaszania prac. a) Konkurs trwa od 31-01-2018 do 30-06-2018. b) W tym okresie można w dowolnym momencie dołączyć do konkursu. c) Konkurs jest przedłużony o kolejny miesiąc w przypadku gdy żadne ze zgłoszonych zdjęć nie osiągnie 1000 like. 8. Nagrody Nagrodą w konkursie dla zwycięskich prac jest: a) 1000zł przeznaczone na kupno punktów do ulepszenia konta. Dzięki tej nagrodzie autor zdjęcia zwiększy swoje dochody i zapewni sobie comiesięczne pasywne dochody za posiadanie minimum konta Silver. 9. Ogłoszenie zwycięzców. W czasie rzeczywistym można obserwować wyniki konkursu. Zostaną na portalu opublikowani zwycięzcy. - Competition "Dog and Cat in Camera" Everyone can nominate a photo for the competition. For this purpose, it is enough to buy such a photo for a minimum of PLN 2 net during the competition. Welcome 1. Aim of the competition a) The goal of the competition is to present the most photographed animals. These works remain the property of the author and are intended for sale on the portal in accordance with the regulations. 2. The requirements for the competition may be taken up by the following works: a) Only in accordance with the regulations of the portal. https://whynot.photo/pages/regulamin.html b) Published on the portal in digital form. c) Made by any technique and photographed. d) Made on any equipment. e) Made outdoors and indoors. f) With or without stage design. 3. Submitting the photo for the competition. a) Publication of the work on the portal. b) Requirement of minimum 1 sale of work during the competition for a minimum of PLN 2 net. By downloading (buying) the file of the submitted photo. c) A photo can be submitted to the competition by any person buying an entry fee. 4. Voting a) In the form of downloads. b) In the form of leeches. c) Encourage your friends to vote every day. 5. Total win 2 criteria: a) 1 criterion: The photo with the highest number of leeks wins. b) 2 criterion: The photo with the highest collection value wins (PLN 1 net = 5 tickets) 6. Voting method. a) You can give one "Like" daily for each photo from one computer. b) You can repeatedly download a photo a day with any price set by the user adding to it for every PLN 1 net of 5 leeks. Each such vote financially supports the creator in accordance with the partner program, point on remuneration. 7. Time of the competition and time of submitting works. a) The competition runs from 31-01-2018 to 30-06-2018. b) During this period, you can join the competition at any time. c) The competition is extended by another month in the event that none of the submitted photos reaches 1000. 8. Prizes The prize in the competition for winning entries is: a) PLN 1000 for purchase of points to improve the account. With this award, the author of the photo will increase his income and secure monthly passive income for having a minimum Silver account. 9. Announcement of winners. In real time, you can observe the results of the competition. The winners will be published on the portal.
Cena: 2.00 PLN